Josemaría Escrivá Obras
177

Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se smilství, naučte se držet každý svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha (1 Sol 4,3—5). Patříme přece cele Bohu, duší i tělem, masem i krví, smysli i schopnostmi. Prosme ho proto s důvěrou: Ježíši, ochraňuj naše srdce! Ať je naše srdce velké, silné a něžné, láskyplné i jemné, překypující láskou k tobě, ochotné sloužit všem lidem.

Naše tělo je svaté, je to chrám Boží, říká sv. Pavel. Tato apoštolova slova mi připomínají všeobecnou výzvu ke svatosti, se kterou se náš Mistr obrací na všechny lidi: estote vos perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est (Mt 5,48), vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán žádá všechny lidi, všechny bez rozdílu, aby odpovídali na jeho milost. Od každého vyžaduje v souladu s jeho osobními poměry ctnosti, které mají mít všechny Boží děti.

Proto, když vám teď připomínám, že křesťan má zachovávat dokonalou čistotu, obracím se na všechny: na svobodné i na ty, kteří žijí v manželství a plní v čistotě povinnosti svého stavu.

Budeme—li mít Božího Ducha, nestane se čistota žádným obtížným a pokořujícím břemenem. Je to radostné přijetí toho, že láska, ovládání, přemáhání nepochází z těla ani z pudů; vychází z vůle, zvláště, je—li tato vůle ve shodě s vůlí Boží. Abychom žili čistě, ne jen zdrženlivě nebo počestně, musíme podřizovat své vášně rozumu, ale z vyšších pohnutek, z lásky.

Tuto ctnost bych mohl přirovnat ke křídlům, která nám umožňují přinášet Boží přikázání a učení do každého prostředí na této zemi, aniž bychom museli mít obavy, že se nějak pošpiníme. Křídla - i u těch vznešených ptáků, vznášejících se vysoko nad oblaky - jsou těžká, velmi těžká. Ale bez křídel se nedá létat. Pamatujte si to dobře a buďte pevní, až na vás bude doléhat pokušení, našeptávající, že čistota je nesnesitelné břemeno. Mějte odvahu! Směřujte vzhůru, až ke slunci, k Lásce.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další