Josemaría Escrivá Obras
Svatý Josemaría Escrivá

Svatý Josemaria se narodil v roce 1902 v Barbastru ve Španělsku jako druhý z šesti sourozenců. Od rodičů a ve škole se naučil základy víry a velmi brzy zahrnul do svého života křesťanské zvyky jako jsou častá svatá zpověď a přijímání, modlitba růžence a dávání almužen. Smrt jeho tří malých sester a rodinný bankrot mu brzo dají poznat, co je to neštěstí a bolest. Tato zkušenost utvářela jeho přirozeně veselý charakter a pomohla mu vyzrát. V roce 1915 se přestěhoval do Logrona, kde jeho otec našel novou práci.

V roce 1918 Josemaría tuší, že po něm Bůh něco chce, ale neví přesně co to je. Rozhodl se zcela se odevzdat Bohu a stát se knězem, aby tak byl lépe připraven plnit Boží vůli. Začal v Logronu studovat teologii a v roce 1920 je přijat do diecézního semináře v Logronu, kde na papežské univerzitě dokončí svou formaci před přijetím svátosti kněžství. V Zaragoze také na návrh svého otce a se svolením představených studuje světské právo. V roce 1925 přijímá kněžské svěcení a začíná svou kněžskou službu, která od této chvíle ovládne celou jeho existenci. Jako kněz dále čeká na světlo ohledně poslání, které od Boha má.

V roce 1927 se stěhuje do Madridu, aby obdržel doktorát z práv. Doprovází ho jeho matka, bratr a sestra, protože po smrti svého otce v roce 1924 je Josemaría hlavou rodiny. V hlavním městě Španělska vykonává intenzivní kněskou službu zvláště mezi chudými, nemocnými a dětmi. Zároveň živí sebe i svou rodinu tím, že vyučuje právo.

Je to čas velkého strádání, který rodina prožívá se ctí a dobrou náladou. Jeho kněžská práce zahrnuje také mládež, studenty, umělce a intelektuály. V kontaktu s chudými a nemocnými se Josemaría učí prokazovat lásku a v křesťanské duchu usilovat o zlepšení sociální situace.

V Madridu mu Bůh během duchovních cvičení 2. října 1928 zjeví jeho poslání. Toho dne se narodí Opus Dei. Zvláštním posláním Opus Dei je rozšiřovat mezi lidmi vědomí závazku následovat Krista, milovat Boha a hledat svatost v běžném životě;. Od roku 1928 se Josemaría zcela odevzdá plnění tohoto zakladatelského poslání. Nepovažuje se však ze reformátora, protože je přesvědčen že Ježíš Kristus je věčná novost a že je to Duch Svatý, kdo neustále omlazuje svou církev. V roce 1930 začne na základě nového světla práci Díla se ženami. Josemaría staví ženy jako křesťanky i jako občanky před jejich povinnost, která je stejná jako povinnosti mužů, budovat společnost a církev.

V roce 1934 vydává pod provizorním titulem "Duchovní úvahy" první verzi "Cesty", jeho nejrozšířenější knihy, které se dodnes vydalo více než čtyři miliony výtisků. V duchovní literatuře je svatý Josemaría známý i jinými knihami jako jsou: "Svatý růženec","Jít s Kristem", "Boží přátelé", "Křížová cesta", "Brázda" nebo "Výheň". Občanská válka byla pro rozvoj Díla velkou překážkou. Bylo to pro církev období pronásledování, kterému svatý Josemaría po mnoha měsících skrývání unikl.

V roce 1943 založí po milostech přijatých při mši svaté Kněžskou společnost Svatého Kříže, ve které se inkardinují kněží kteří pochází z laických členů Díla. Plné členství v Díle jak laiků, tak kněží je rysem ducha Díla, který církev potvrdila tím, jakou dala Dílu právní strukturu. Kněžská společnost Svatého Kříže poskytuje také v jednotě s místními ordináři
formaci diecézním kněžím a seminaristům, kteří o to projeví zájem. Diecézní kněží mohou vstoupit do Kněžské společnosti Svatého Kříže aniž by přestali patřit do kléru své diecéze.

S vědomím, že jeho poslání má univerzální dosah, se přestěhoval v roce 1946 Josemaría Escrivá do Říma, hned po konci světové války. Do roku 1950 obdrží Opus Dei několik papežských schválení, kterými jsou potvrzeny jeho specifické rysy: nadpřirozený cíl šířit křesťanské poselství posvěcování obyčejného života; jeho poslání sloužit papeži, univerzální církví i místním církvím; univerzální charakter, světskost; respektování svobody a osobní odpovědnosti a pluralismus v politických, sociálních, kulturních otázkách, atd. Z Říma se bude mezi lety 1946 a 1975 Opus Dei pod vedením zakladatele postupně rozšiřovat do třiceti zemí na pěti kontinentech.

Od roku 1948 mohou patřit do Opus Dei manželé hledající svatost ve svém vlastním stavu. V roce 1950, Svatý stolec rovněž schvaluje, že jsou přijati za spolupracovníky, aby pomáhali při práci Opus Dei nekatolíci nebo nekřesťané: pravoslavní, luteráni, židé, muslimové, atd

V 50. letech, Josemaría Escrivá vyzývá k realizaci různých projektů: odborných škol, školicích středisek pro zemědělce, univerzit, škol, nemocnic a zdravotnických zařízení, atd. Tyto činnosti vedou běžní křesťané, kteří se snaží s laickou mentalitou a profesionálním přístupem řešit specifické potřeby konkrétního místa, jsou otevřené pro lidi všech ras, náboženství a sociálních skupin: křesťanská identita iniciativ podporovaných věřícími Opus Dei je doprovázena hlubokým respektem ke svobodě svědomí.

Během Druhého vatikánského koncilu (1962-1965), zakladatel Opus Dei udržuje intenzivní a bratrské vztahy s mnoha koncilními otci. Předmětem jeho častých rozhovorů jsou některé z otázek, které tvoří jádro učení Koncilu, jako je učení o univerzálním povolání ke svatosti, nebo role laiků v poslání církve. Hluboce se identifikoval s učením Druhého vatikánského koncilu, Josemaría Escrivá pilně prosazoval rozšiřování jeho učení prostřednictvím formačních aktivit Opus Dei na celém světě.

Mezi lety 1970 a 1975 , ho jeho evangelizační úsilí vede k uskutečnění katechetické cesty po celé Evropě a Americe. Má zde řadu besed, jednoduchých a rodinných, i když se jich někdy účastní i tisíce lidi, kde mluví o Bohu, svátostech, křesťanské modlitbě, posvěcování práce, se stejným duchovním nasazením a komunikativními schopnostmi jako v prvních letech svého kněžství.

Zemřel v Římě 26.června 1975. Jeho smrt oplakali tisíce lidí, kteří přišli ke Kristu a církvi díky jeho kněžské práci, jeho příkladu a jeho spisům. Velký počet věřících se k němu od tohoto dne modlilo a žádálo jeho povýšení na oltáře.

Dne 6.10.2002 se více než 400.000 lidí účastní svatořečení Josemaríi Escrivá na Svatopetrském náměstí. Ve své homilii, Jan Pavel II řekl,že nový světec pochopil jasně, že poslání pokřtěných spočívá ve vyvýšení Kristova kříže nad všechny lidské skutečnosti a cítil v sobě vášnivou touhu evangelizovat všechny lidi.

Papež povzbudil poutníky z pěti kontinentů, aby šli v jeho stopách. "Pronikněte do všech oblastí společnosti, bez ohledu na rasu, třídu, kulturu či věk, s vědomím, že všichni jsme povoláni ke svatosti. Nejprve se snažte být sami svatými, kultivujte evangelijního ducha pokory a služby, odevzdejte se Boží prozřetelnosti a naslouchejte hlasu Ducha Svatého."Další informace: http://www.josemariaescriva.info/