Josemaría Escrivá Obras
• Bod 678: Z učení svatého Pavla víme, že musíme obnovit svět....
• Bod 679: Proč se nepokusíš změnit celý svůj život — p....
• Bod 680: Všichni tvorové i všechny události tohoto světa, b....
• Bod 681: Jsme povinni pracovat uvědoměle, se smyslem pro od....
• Bod 682: Musíme dobýt pro Krista veškeré ušlechtilé lidské ....
• Bod 683: Žijeme—li opravdovou láskou, nezbývá nám čas....
• Bod 684: Jakoukoli činnost, z lidského hlediska možná bezvý....
• Bod 685: Vždy a všude pracuj obětavě, abys povýšil Krista n....
• Bod 686: Odpověď na milost spočívá také v plnění drobných p....
• Bod 687: Nelze zapomínat, že důstojná, ušlechtilá a poctivá....
• Bod 688: Ježíš, náš Pán a vzor, který vyrůstal a žil jako j....
• Bod 689: Obdivuj dobrotu našeho Boha Otce. Nenaplňuje tě ra....
• Bod 690: Dcero moje, založila sis rodinu, a proto bych ti r....
• Bod 691: Dojímá mě, že apoštol považuje křesťanské manželst....
• Bod 692: Při svých rozhovorech s mnoha manželskými páry vžd....
• Bod 693: Neboj se milovat své bližní pro Něho. Nesmí ti být....
• Bod 694: Coepit facere et docere — Ježíš nejpr....
• Bod 695: Jako křesťan jsi povinen jít vždy a všude příklade....
• Bod 696: Důrazně vyžaduješ, aby všichni ostatní, dokonce i ....
• Bod 697: Měj na paměti všechny své občanské povinnosti a ne....
• Bod 698: Chceme—li skutečně posvěcovat práci, musíme ....
• Bod 699: Kéž je tvá láska k bližnímu přívětivá. I když v ni....
• Bod 700: Práce dokončená pouze napůl je karikaturou oběti, ....
• Bod 701: Tvrdíš—li, že chceš následovat Krista... a p....
• Bod 702: Profesní práce — a také práce v domácnosti j....
• Bod 703: Pán si přál, abychom my, jeho děti, kterým se dost....
• Bod 704: Musíš zůstat bdělým, aby ti pracovní úspěchy nebo ....
• Bod 705: Křesťanský a zodpovědný přístup k práci neznamená ....
• Bod 706: Jaká škoda mařit čas, který je Božím pokladem!....
• Bod 707: Protože všechna počestná zaměstnání mohou a musí b....
• Bod 708: Ze skrytého života Ježíše Krista musíš vyvodit dal....
• Bod 709: Problémům tohoto světa musíš čelit s nadpřirozeným....
• Bod 710: Bůh, náš Pán, chce, abys byl svatým a posvěcoval i....
• Bod 711: Podporuj své ušlechtilé lidské vlastnosti. Mohou s....
• Bod 712: Potřebuješ formaci, protože musíš mít hluboký smys....
• Bod 713: Prostřednictvím své práce, provedené co nejdokonal....
• Bod 714: Jako křesťan máš povinnost jednat, nezůstávat stra....
• Bod 715: My, děti Boží, občané rovnocenní ostatním, se musí....
• Bod 716: S velkým smyslem pro pokoru — silní ve jménu....
• Bod 717: Dobrovolně a v souladu s vlastními zálibami a vlas....
• Bod 718: Snaž se, aby veškeré lidské instituce i všechna za....
• Bod 719: Povinností křesťana i občana je zbožně a rozumně c....
• Bod 720: Je nutné udatně vymýtit takzvanou ”zatraceno....
• Bod 721: V zájmu objektivity a předcházení dalším škodám mu....
• Bod 722: Dnes i představitelé národů napadají ve společnost....
• Bod 723: Právě proto, že jsi obyčejným občanem, pro své ....
• Bod 724: Ty jako dítě Boží se nesmíš bát žít v pracovním ne....
• Bod 725: Vše pro Lásku! To je cesta svatosti a štěstí. S t....
• Bod 726: Ty jako křesťan můžeš, v mezích víry a morálky, us....
• Bod 727: Až budeš muset přikazovat, nikoho neponižuj a chov....
• Bod 728: Samozřejmě, musíš používat pozemské prostředky. Vy....
• Bod 729: Všechno chceš plánovat? ”Všechno,” řek....
• Bod 730: Při své práci musíš uplatňovat takové nadpřirozené....
• Bod 731: Skutky konané ve službě Bohu nejsou nikdy znemožně....
• Bod 732: Nenaplňuje tě radostí, že tak z blízka cítíš Ježíš....
• Bod 733: Upřímná zbožnost, opravdová láska k Bohu, vede k p....
• Bod 734: Mnohokrát se zdůrazňovalo nebezpečí skutků postrád....
• Bod 735: Vnitřní boj nás nevzdaluje od našich pozemských úk....
• Bod 736: Tvůj život není naplněn opakováním stále stejných ....
• Bod 737: Čiň každý den vše pro to, abys Boha poznal lépe, a....
• Bod 738: Respektuji, ale nikdy nebudu sdílet mínění těch, k....
• Bod 739: Zbožný člověk — ne však pobožnůstkář —....
• Bod 740: Naše postavení dětí Božích nás dovede ke kontempla....
• Bod 741: Vzácné zlato ani diamanty nejsou jen tak na dosah,....
• Bod 742: Ke svému běžnému chování potřebujeme větší schopno....
• Bod 743: Pokud opravdu chceš, vše ve svém životě můžeš nabí....
• Bod 744: Pracuj radostně a klidně v Boží přítomnosti. Takt....
• Bod 745: Během celého dne musíš vést s Pánem soustavný rozh....
• Bod 746: Snaž se, aby se z tvého pracovního místa utíkalo t....
• Bod 747: Takto se chtěl jistý kněz věnovat modlitbě při rec....
• Bod 748: Dostal jsi Boží povolání ke konkrétní cestě —....
• Bod 749: Nikdy neztrácej ze zřetele nadpřirozené hledisko. ....