Josemaría Escrivá Obras
• Bod 475: Cítíš touhu po obracení. On od tebe žádá více, a t....
• Bod 476: Každý z nás skutečně někdy vyslechl jako Lazar své....
• Bod 477: Pozemské lásky, a to i když nejsou jen špinavou, v....
• Bod 478: Nevyhledávej soucit druhých. Často jde o projev pý....
• Bod 479: Až budeš hovořit o božských ctnostech — o ví....
• Bod 480: Je v tvém životě něco, co by neodpovídalo postaven....
• Bod 481: Důkladně pozoruj své chování. Zjistíš, že je plné ....
• Bod 482: Bůh všemocný, všemohoucí a vševědoucí si musel vyb....
• Bod 483: Očekáváš vítězství, konec zápasu... ten však nepři....
• Bod 484: Jsou chvíle, kdy se ti — zbavenému onoho spo....
• Bod 485: Jednou mi jeden známý řekl: ”Otče, připadám ....
• Bod 486: Srdce, které neuváženě miluje věci pozemské, je ja....
• Bod 487: ”Bděte a modlete se, abyste nepřišli do poku....
• Bod 488: Vlažný apoštol je velkým nepřítelem duší.....
• Bod 489: Viditelným důkazem vlažnosti je nedostatek nadpřir....
• Bod 490: Jsou srdce tvrdá, ale vznešená, která se v blízkos....
• Bod 491: Veškerá dobrota, krása, vznešenost, nádhera, veške....
• Bod 492: Jsme zamilovaní do Lásky. Pán si proto nepřeje, ab....
• Bod 493: Pokus se porozumět tomuto zdánlivému protikladu. J....
• Bod 494: Jak dobře rozumím otázce, kterou si položila jedna....
• Bod 495: Všiml sis, s jakou láskou a důvěrou jednali s Kris....
• Bod 496: S jakým potěšením pozorujeme svatého Jana kladoucí....
• Bod 497: Bůh mě miluje. Apoštol Jan píše: ”My milujem....
• Bod 498: Lásku projevuj skutky, nejen hezkými slůvky. Skutk....
• Bod 499: My lidé se neumíme chovat k Ježíšovi tak jemně, ja....
• Bod 500: Láska Boží je tak přitažlivá a podmanivá, že její ....
• Bod 501: Nemůžeš se chovat jako blázen nebo rozpustilé dítě....
• Bod 502: Uskutečňuje—li se spravedlnost striktně, moh....
• Bod 503: Miluj vroucně Pána. Miluj ho šíleně! Odvažuji se t....
• Bod 504: Láska je oběť a oběť přinášená z Lásky je potěšení....
• Bod 505: Odpověz sám sobě: ”Kolikrát denně tě tvá vůl....
• Bod 506: Přesvědč se, synu, že Bůh má právo se nás ptát: &#....
• Bod 507: Nikdy neztrácej smysl pro nadpřirozenost. I kdyby ....
• Bod 508: Žij stejně jako ti, kteří tě obklopují. Žij přiroz....
• Bod 509: Je třeba mít čisté srdce, plné horlivosti pro Boží....
• Bod 510: Slyšel jsem, jak moji známí hovořili o svých rozhl....
• Bod 511: Maličkosti a malichernosti, kterým nejsem ničím za....
• Bod 512: Říkej mu: ”Pane, nechci nic jiného než to, c....
• Bod 513: Tajemství úspěchu spočívá v tvé zbožnosti, v tvé u....
• Bod 514: Učiň předsevzetí: Vyhledávat pokud možno nepřetrži....
• Bod 515: Opakuj z celého srdce a se stále větší láskou, zvl....
• Bod 516: Ure igne Sancti Spiritus!, ”Zapal mě ....
• Bod 517: Když se slavil svátek Povýšení svatého kříže, pros....
• Bod 518: Umrtvování musí být nepřetržité jako tepání srdce.....
• Bod 519: Milovat Kříž znamená radostně zapřít sám sebe pro ....
• Bod 520: Křesťanská radost není fyziologická: její základ j....
• Bod 521: Psal jsem ti: i když chápu, že se to běžně říká, n....
• Bod 522: Dokonce i ve dnech, kdy se nám zdá, že ztrácíme ča....
• Bod 523: Nevkládej své srdce do ničeho pomíjejícího, ale na....
• Bod 524: Opravdová odpoutanost od věcí se vyznačuje tím, že....
• Bod 525: Kdo žije upřímně ve víře, ví, že pozemské bohatstv....
• Bod 526: Vzkříšený a oslavený Kristus se vzdal všeho pozems....
• Bod 527: Je třeba milovat nejsvětější Pannu. Nikdy ji nebud....
• Bod 528: Tato je křesťanova pravda: odevzdanost a láska ....
• Bod 529: Ježíši, uchyluji s důvěrou do tvé náruče, kladu sv....
• Bod 530: Dnes, v prostředí plném neposlušnosti, reptání, in....
• Bod 531: Říkáš mi, že ano, že jsi pevně rozhodnut následova....
• Bod 532: V čem že tedy spočívá podstata naší věrnosti? Obe....
• Bod 533: Zapisuji krásná slova jedné aragonské sestřičky, v....
• Bod 534: Jako všechny děti Boží i ty potřebuješ osobní modl....
• Bod 535: První podmínkou modlitby je vytrvalost, druhou pok....
• Bod 536: Vytrvej v modlitbě, jak radí Mistr. Stane se výcho....
• Bod 537: V místě, kde se hovořilo a kde se poslouchala hudb....
• Bod 538: Tvůj život musí být neustálou modlitbou, nepřetrži....
• Bod 539: Soustředit se na modlitbu, na rozjímání je tak sna....
• Bod 540: Ve vnitřním životě, stejně tak jako v lidské lásce....
• Bod 541: Při nejsvětější oběti kněz uchopí Tělo našeho Pána....
• Bod 542: Evangelista vypráví, že se Ježíš skryl poté, co vy....
• Bod 543: Obracej se ke třem Osobám — k Bohu Otci, Boh....
• Bod 544: Kdo se neodevzdává Ježíši Kristu, nemá živou víru.....
• Bod 545: Každý křesťan musí hledat Krista a rozmlouvat s ní....
• Bod 546: Zastav se a uvědom si svatý hněv Mistra sledujícíh....
• Bod 547: Zamiluj si nejsvětější lidství Ježíše Krista. Což....
• Bod 548: Nadešel advent. Jak dobré období nastalo pro ožive....
• Bod 549: Vánoce. Zpívají: Venite, venite... Pospíche....
• Bod 550: Ačkoliv nás to rmoutí — a prosím Pána, aby n....
• Bod 551: Svatý Josef. — Nemůžeme přece milovat Ježíše....
• Bod 552: Uvědom si, kolik je důvodů k uctívání svatého Jose....
• Bod 553: Svatý Josefe, náš otče a pane, ctnostný a přečistý....
• Bod 554: Miluj vroucně celou svou duší svatého Josefa, prot....
• Bod 555: Svatá Panna. Kdo může být lepší učitelkou lásky k ....
• Bod 556: Staneš se svatým, budeš—li mít lásku, dokáže....
• Bod 557: Svatý Pavel nám poskytuje návod k něžné lásce: ....
• Bod 558: Ježíš, náš Pán, tolik miloval lidstvo, že se vtěli....
• Bod 559: Láska k bližnímu kvůli Bohu působí, že všechny mil....
• Bod 560: Když ti vykládám o ”dobrém příkladu”, ....
• Bod 561: Ptej se často sám sebe: Dávám si záležet na lásce ....
• Bod 562: Když hlásám, že je třeba stát se kobercem, po němž....
• Bod 563: Uprostřed sobectví a lhostejnosti — hleď si ....
• Bod 564: My katolíci se musíme snažit bránit a podporovat p....
• Bod 565: V každém křesťanovi, dítěti Božím, přátelství a lá....
• Bod 566: Bratrské napomenutí, které má svůj původ v evangel....
• Bod 567: Když napomínáme — je to nutné, chceme plnit ....
• Bod 568: Přistup co nejblíže ke své Matce, svaté Panně. Mus....
• Bod 569: Dobře mě poslouchej: Být ve světě a být ze světa n....
• Bod 570: Musíš se chovat jako žhavé uhlí, které zažehne ohe....
• Bod 571: Bůh si přeje, aby jeho díla, svěřená lidem, dosáhl....
• Bod 572: Základ veškeré činnosti nás jako občanů — ja....
• Bod 573: Setkáš—li se s jakýmkoliv člověkem, musíš v ....
• Bod 574: Snažíš se kráčet sám, uplatňuješ svou vlastní vůli....
• Bod 575: Pomyšlení na Kristovu smrt nás vyzývá, abychom při....
• Bod 576: Snaž se, aby z tvých úst křesťana, kterým jsi a mu....
• Bod 577: Velká pohodlnost — a někdy velký nedostatek ....
• Bod 578: Světec je pro život mnohých lidí ”nepohodlný....
• Bod 579: Jeden mladý kněz se obvykle obracel k Ježíšovi slo....
• Bod 580: Měj vždycky odvahu, která je pokorou a službou Bož....
• Bod 581: Není jiného východiska pro katolíka než ”neu....
• Bod 582: Je tomu již hodně dávno, co se mě jeden člověk net....
• Bod 583: Máme—li katolického ducha, musí na našich be....
• Bod 584: ”Kromě toho na mne doléhá starost o všechny ....
• Bod 585: Nelekej se — a dělej proti nim, co můžeš ....
• Bod 586: Stávej se den ode dne ”římštějším”, mi....
• Bod 587: Oddanost ke svaté Panně vyvolá v duších křesťanů n....