Josemaría Escrivá Obras
• Bod 377: Řiď se radou svatého Pavla: Hora est iam nos de....
• Bod 378: Říkáš mi kajícně: ”Jak špatný si připadám! T....
• Bod 379: Říkal jsi mi: ”Otče, často se mýlím, hodně c....
• Bod 380: Kéž bys získal — a ty je chceš získat ̵....
• Bod 381: Stále přemýšlej nad vlastnostmi oslíka a všimni si....
• Bod 382: I to nejnicotnější umrtvování ti připadá nekonečné....
• Bod 383: Můj Ježíši, chci opětovat tvou Lásku, ale jsem sla....
• Bod 384: Úmyslně opakuji do omrzení, že duchovní život znam....
• Bod 385: Nemůžeme se spokojit se svou službou Bohu, stejně ....
• Bod 386: Chybí ti víra... a chybí ti láska. Kdyby tomu tak ....
• Bod 387: Jeden náš přítel napsal: ”Mnohokrát jsem žád....
• Bod 388: Ach, Ježíši! Jestliže jsem se já ubohý choval tak,....
• Bod 389: I kdyby se do tvé duše někdy vkrádala nechuť a zdá....
• Bod 390: Modli se takto: ”Mám—li vykonat něco p....
• Bod 391: Učiň mě svatým, můj Bože, i kdyby mě to bolelo. Ne....
• Bod 392: Jsi plný obav, protože nemiluješ tak, jak máš. Vše....
• Bod 393: Není skutečnou svatostí — v nejlepším případ....
• Bod 394: Ďábel se snaží vzdálit nás od Boha. Necháš—l....
• Bod 395: Až budeš mluvit s Pánem, a to i tehdy, když se ti ....
• Bod 396: Obnovuj své pevné rozhodnutí dobrovolně žít křesťa....
• Bod 397: Nestav překážky do cesty milosti. Přesvědč se, že ....
• Bod 398: Říkej pomalu, s upřímnou odvahou: Nunc coepi
• Bod 399: Ano, tvou starostí musejí být ”oni”. A....
• Bod 400: Kolik úsilí tě stojí ten sebezápor, který ti našep....
• Bod 401: Nechat se přibít na Kříž! Tato touha jako nové svě....
• Bod 402: Stojíme na Kalvárii, kde Ježíš zemřel, a zkušenost....
• Bod 403: Každý den trochu — jako když opracováváme ká....
• Bod 404: Pán tě s otevřenou náručí prosí o neustálé almužny....
• Bod 405: Přistup k Ježíši, který za tebe zemřel, přistup ke....
• Bod 406: Musíme přijímat umrtvování se stejnými pocity, jak....
• Bod 407: Umrtvování je nezbytným předpokladem každého apošt....
• Bod 408: Duch pokání je založen převážně na využívání oněch....
• Bod 409: Nejlepší obětí je vytrvat v započaté práci, když j....
• Bod 410: Předlož duchovnímu rádci svůj plán umrtvování, aby....
• Bod 411: Můžeme říci se svatým Augustinem, že špatné vášně ....
• Bod 412: Stráž tvého srdce. Takto se modlil jeden kněz: ....
• Bod 413: Je třeba statečně vést čistý život — každý p....
• Bod 414: Jedno velmi přiléhavé přísloví nám praví: ”M....
• Bod 415: Můj Bože! Nalézám půvab a krásu ve všem, co vidím:....
• Bod 416: Jako křesťan a syn Boží musíš s pocitem plné zodpo....
• Bod 417: Dosáhl jsi značné důvěrnosti v jednání s naším Pán....
• Bod 418: Jsme—li věrni Ježíši Kristu, jeho život se n....
• Bod 419: Připadá mi velmi vhodné, abys Pánovi často projevo....
• Bod 420: Jasně jsi viděl, že jsi dítětem Božím, a i kdyby s....
• Bod 421: Učiň předsevzetí: Budu hrdinně věrný svému dennímu....
• Bod 422: Někdy jsi možná pomyslil se svatou závistí na mlad....
• Bod 423: Buď jsi jist, že skutečné přání chovat se jako dob....
• Bod 424: Odevzdáš—li se znovu do rukou Božích, získáš....
• Bod 425: Poslechni si ústy Ježíšovými vyprávěné podobenství....
• Bod 426: Dnes jsem ve své modlitbě znovu s důvěrou prosil: ....
• Bod 427: Až otevřeš svou duši, mluv upřímně, aniž by sis dě....
• Bod 428: Nehledej útěchu jinde než u Boha. Pohleď, co naps....
• Bod 429: Svatosti dosáhneme pomocí Ducha svatého sídlícího ....
• Bod 430: K Utěšiteli — Duchu svatému — pouze ne....
• Bod 431: Aby ses přiblížil k Bohu a dolétl k němu, potřebuj....
• Bod 432: Při svých ústních modlitbách se vyhýbej rutině. Sn....
• Bod 433: Jsi—li hrdý na to, že jsi synem Panny Marie,....
• Bod 434: Říkal mi jeden přítel: ”Jsou mimo jiné dva d....
• Bod 435: Vždycky jsem chápal modlitbu křesťana jako láskypl....
• Bod 436: Láska Boha k jeho dětem je nesmírná. Jako projev n....
• Bod 437: Ratolesti spojené s kmenem vinné révy zrají a vydá....
• Bod 438: Miluj vroucně našeho Pána. Střež a podporuj lásku ....
• Bod 439: Modlitba je nejmocnější zbraní křesťana. Činí nás ....
• Bod 440: Osobní svatost není entelechie, ale skutečnost bož....
• Bod 441: Duch modlitby, oživující celý život Ježíše Krista ....
• Bod 442: Pozoruj a spoluprožívej Kristovo utrpení. Denně na....
• Bod 443: Člověk milující nepomíjí maličkosti. Přesvědčil js....
• Bod 444: Miluj Boha i za ty, kteří jej nemilují. Tento duch....
• Bod 445: Jestliže se nám někdy vnitřní boj zdá obtížnější, ....
• Bod 446: Máš jistotu, že se musíš z Boží vůle vrátit k děts....
• Bod 447: Dobrovolně a láskyplně vytrvej ve svém zbožném živ....
• Bod 448: Žij ve víře, s radostí a ve spojení s Ježíšem Kris....
• Bod 449: Pomalu říkej svému Mistru: ”Pane, chci ti po....
• Bod 450: Potřebuješ vnitřní život i teoretickou přípravu. B....
• Bod 451: My křesťané jsme přišli s mladickým zápalem převzí....
• Bod 452: Je třeba, abys napodoboval Ježíše Krista a dával h....
• Bod 453: Jako křesťan se nemůžeš obracet zády k žádné staro....
• Bod 454: S jakou naléhavostí hlásal svatý apoštol Jan ma....
• Bod 455: Pouze tehdy budeš dobrým, budeš—li umět vidě....
• Bod 456: Miluj a uplatňuj milosrdenství bez hranic a bez ro....
• Bod 457: Musíš žít se svými lidskými bratry, chápat je, být....
• Bod 458: Tvá kritika, bude—li jí třeba, musí být pozi....
• Bod 459: Až uvidíš, že sláva Boží a blaho církve vyžadují, ....
• Bod 460: Nejsme dobrými bratry svých lidských bratří, nejsm....
• Bod 461: Tvá služba církvi svaté ani láska k ní nemohou být....
• Bod 462: Práce na našem osobním posvěcování se odráží ve sv....
• Bod 463: Přesvědč se! Jestli chceš — Bůh ti totiž nas....
• Bod 464: Pole Páně je úrodné a jeho setba dobrá. Proto obje....
• Bod 465: I tebe donutí k zamyšlení poznámka, jež mě velmi z....
• Bod 466: Nepřátelé Boha a jeho církve, ovládaní nehynoucí n....
• Bod 467: Nepleť si klid s leností, zanedbáváním povinností,....
• Bod 468: Synu, kam se poděl Kristus, kterého v tobě druzí h....
• Bod 469: Navrhnu ti dobrý způsob, jak prožívat bratrství a ....
• Bod 470: Navzdory svým vášním jsi zodpovědný za svatost a ú....
• Bod 471: Mysli na svou Matku svatou církev a uvědom si, že ....
• Bod 472: Došel jsi k přesnému poznání: tolik lidí nezná Boh....
• Bod 473: Jelikož si připadáš jako základ vyvolený Bohem pro....
• Bod 474: Matko naše, naděje naše! Přilneme—li k tobě,....