Josemaría Escrivá Obras
• Bod 158: Když se nám kalí zrak a naše oči ztrácejí jas, pot....
• Bod 159: Jednou jsem si kvůli své bídě postěžoval příteli, ....
• Bod 160: Pros Pána o milost, aby ses mohl s láskou očišťova....
• Bod 161: Obrať se na Pannu Marii a popros ji - na znamení j....
• Bod 162: Matko moje nebeská, dej, ať se navrátím k vroucnos....
• Bod 163: Nebuď přece lenoch! Nečekej na Nový rok jen proto,....
• Bod 164: Vinou své slabosti jsi jednal opravdu špatně. Nech....
• Bod 165: Pamatuj si jednou provždy, že tvé duševní schopnos....
• Bod 166: Ztrácíš klid - a dobře to víš! —, souhlasíš&....
• Bod 167: Nesmazatelná vzpomínka na milosti přijaté od Boha ....
• Bod 168: Je pouze jedna smrtelná nemoc, pouze jeden hluboký....
• Bod 169: Asketický boj není nic negativního, tedy odporného....
• Bod 170: Všechno očekávám od tebe, můj Ježíši, obrať mě!....
• Bod 171: Když se jeden náš přítel kněz podepisoval jako "hř....
• Bod 172: Dopustil—li ses chyby, malé nebo velké, ihne....
• Bod 173: Znovu a znovu si připomínej: "Pane, kolikrát jsem ....
• Bod 174: Připadáš si jako chudáček, kterému jeho pán odebra....
• Bod 175: Někteří dělají jen to, co je v rukou nás ubohých s....
• Bod 176: Opisuji z tvého dopisu: Domine, tu scis quia am....
• Bod 177: Opakuj s důvěrou: Pane, kéž by se moje slzy byly s....
• Bod 178: Tolik hrubostí v mém chování a tolik nevěrnosti mi....
• Bod 179: Tak blízko Kristu, po tolik let a... takový hříšní....
• Bod 180: Nechybí mi opravdová radost, ba naopak. A přece, p....
• Bod 181: Nelekej se ani nezoufej, objevíš—li své vlas....
• Bod 182: Žasni nad Boží dobrotou, protože Kristus chce žít ....
• Bod 183: Žiješ spokojeně, velmi šťastně, i když občas pocít....
• Bod 184: Pokora se rodí jako plod poznání Boha, poznání seb....
• Bod 185: Pane, žádám od tebe dar: Lásku... Lásku, která by ....
• Bod 186: Mohou se považovat za svaté ti, kteří bojují až do....
• Bod 187: Pokud tě tvé omyly činí pokornějším, pokud tě vedo....
• Bod 188: Modlitba - i ta moje! - je všemocná.....
• Bod 189: Pokora řídí každou duši tak, aby si nezoufala nad ....
• Bod 190: I kdybych byl malomocný, moje matka by mě objímala....
• Bod 191: Ve svátosti pokání nám Ježíš odpouští. Vztahují se....
• Bod 192: Upadneš—li, mé dítě, pospěš ihned ke svaté z....
• Bod 193: Upřímnost je nezbytná pro postup na cestě ke spoje....
• Bod 194: Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis, no....
• Bod 195: Když jsem si právě teď, Pane Ježíši, uvědomil své ....
• Bod 196: Ježíši, Lásko, jak hrozné pomyšlení, že tě mohu op....
• Bod 197: Domníváš se, že ti chybějí ctnosti, talent, podmín....
• Bod 198: Posiluj ve své duši snahu o zadostiučinění, abys k....
• Bod 199: Jsi—li věrný, můžeš se nazývat vítězem. Ve s....
• Bod 200: Jsem si jist, že On přijal tvoji pokornou a osvíce....
• Bod 201: V životě křesťana musí být "všechno” pro Boh....
• Bod 202: Co jsem, Pane Ježíši, udělal pro to, abys mě tolik....
• Bod 203: Neslouží všechny tyto Pánovy útěchy jen k tomu, ab....
• Bod 204: Je třeba milovat Boha, protože srdce je stvořeno p....
• Bod 205: Řekni Pánu s veškerou opravdovostí své duše: "Přes....
• Bod 206: Zarmoucený z tolika pádů a selhání, od této chvíle....
• Bod 207: Co tělo ztratilo, ať také tělo splatí: konej velko....
• Bod 208: Vzývej Pána a vyprošuj si osobního ducha pokání, v....
• Bod 209: Až pocítíš slabost svého těla, opakuj neustále ve ....
• Bod 210: Jakou pravdu měl onen kněz, který kázal toto: "Jež....
• Bod 211: Lazar vstal z mrtvých, protože uslyšel Boží hlas a....
• Bod 212: Obdivuj tento krásný paradox křesťanského života -....
• Bod 213: Upadl—li jsi a cítíš—li se unavený tíh....
• Bod 214: Naplň se vírou v Boha a každý den prohlubuj své ve....
• Bod 215: Panno neposkvrněná, Matko! Neopouštěj mě! Pohleď, ....