Josemaría Escrivá Obras
• Bod 987: Dítě Boží nemá strach ze života ani ze smrti, prot....
• Bod 988: Způsobilo mi radost poznání, že jsi pochopil má sl....
• Bod 989: Pán vítězí vždycky. Jsi—li jeho nástrojem, s....
• Bod 990: Svatost spočívá právě v tom, že během života bojuj....
• Bod 991: Až budeš přijímat našeho Pána v eucharistii, poděk....
• Bod 992: Také nyní, v době zloby všech, kteří odmítají Boha....
• Bod 993: Psal jsi: ”Simile est regnum caelorum...<....
• Bod 994: Navaž rozhovor s Pannou Marií a svěř se jí: ”....
• Bod 995: Uvědom si, jak je našemu Pánu milé vonné kadidlo, ....
• Bod 996: Z nadpřirozeného hlediska, v klidu a míru posuzuj ....
• Bod 997: Jsme—li v blízkosti Krista a kráčíme v jeho ....
• Bod 998: V oblasti duchovního života musíme mnohdy umět pro....
• Bod 999: Lidé, kteří tvrdí, že věci pozemské trvají ”....
• Bod 1000: Kdyby neexistoval jiný život než tento pozemský, b....
• Bod 1001: Pokračuj ve své cestě s radostí a usilovně, i když....
• Bod 1002: Pane, umíráš na Kříži pro záchranu člověka... avša....
• Bod 1003: Svatá Terezie nás ujišťuje, že ”ten, kdo se ....
• Bod 1004: ”Ty jsi tedy přece Král?” — Ano,....
• Bod 1005: Nabývám stále většího přesvědčení, že štěstí nebes....
• Bod 1006: Takto si představuji zcela zaručený návod na dosaž....
• Bod 1007: Kolikrát si budeš připadat zaplavený, by přímo zpi....
• Bod 1008: V hodině pokušení se utvrzuj v naději a říkej si: ....
• Bod 1009: Až tě jako blesk z čistého nebe nebo jako nečistá ....
• Bod 1010: Říkáš, že je ti jedno, jestli jsi zde nebo v Číně.....
• Bod 1011: Také na tobě záleží, zda mnozí nesetrvají v temnot....
• Bod 1012: Zvykni si každou osobu, se kterou jednáš, poroučet....
• Bod 1013: Tak jako pšeničné zrno i my nutně musíme zemřít, a....
• Bod 1014: Pane Ježíši, dej, ať jsem roztržitý přesně naopak:....
• Bod 1015: Trochu ses polekal, když jsi spatřil tolik světla.....
• Bod 1016: Buď velkomyslný! Nežádej Ježíše ani o jedinou útěc....
• Bod 1017: Vyprávěl jsem ti o osobách, které sice nebyly pokř....
• Bod 1018: Ujišťuji tě, že budeme—li my, děti Boží, cht....
• Bod 1019: Jaké zklamání čekalo ty, kteří spatřili světlo fal....
• Bod 1020: Toto je bezpečná cesta: pokorou ke Kříži a z Kříže....
• Bod 1021: Jak mě potěšila epištola z onoho dne! Duch svatý n....
• Bod 1022: Abychom mohli následovat Krista v jeho slávě i v j....
• Bod 1023: Nebuď roztržitý, nepopouštěj uzdu své představivos....
• Bod 1024: Pomáhej mi opakovat do uší toho i onoho... a všech....
• Bod 1025: Tolik budeš mít svatosti, kolik budeš mít umrtvová....
• Bod 1026: Rozpoutalo se kruté pronásledování a jistý kněz se....
• Bod 1027: Uvědomuješ si krásu, velikost i důležitost apoštol....
• Bod 1028: Dojala mě vroucí prosba vycházející z tvých úst: &....
• Bod 1029: Přej si z celého srdce, abys raději zemřel, a třeb....
• Bod 1030: Můj Bože, kdy jen budu milovat Tebe pro Tebe? I kd....
• Bod 1031: ”Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,̶....
• Bod 1032: Ježíši, nechci myslet na to, co bude ”zítra&....
• Bod 1033: Převezmi myšlenky jednoho přítele, který mi napsal....
• Bod 1034: Jak milovala Boží vůli jedna nemocná, kterou jsem ....
• Bod 1035: Neboj se smrti. Je tvou přítelkyní! Zkus si zvykn....
• Bod 1036: Když mi otevíral svou duši, říkával: ”V těch....
• Bod 1037: Zemřít je dobré. Jak může věřící člověk pociťovat ....
• Bod 1038: Alespoň jednou denně si v myšlenkách představ okam....
• Bod 1039: Velmi jsi zvážněl, když jsi vyslechl má slova: Při....
• Bod 1040: Zemřít?... Příliš snadné, říkám znovu. Říkej jako....
• Bod 1041: Nechtěj konat žádný skutek pro vlastní zásluhy ani....
• Bod 1042: Vroucně si přej, abys nebyl ve chvíli, kdy tě naše....
• Bod 1043: Toužíš—li po životě — po věčném životě....
• Bod 1044: Ježíš přišel na zem, aby trpěl... a aby zabránil u....
• Bod 1045: Není lepší ušlechtilosti než se učinit služebníkem....
• Bod 1046: Při bolesti a pronásledování říkala jedna duše s n....
• Bod 1047: Budu—li milovat, nebude pro mne existovat pe....
• Bod 1048: Jak krásné je žít z Boha! A jak je dobré nepřát si....
• Bod 1049: Chceš—li skutečně získat věčný život a věčno....
• Bod 1050: Nespojuj své vlastní se svým zdravím, jm....
• Bod 1051: Radím ti, abys nevyhledával chválu, a to ani v pří....
• Bod 1052: Ve chvílích zármutku říkala jedna duše Pánu: ̶....
• Bod 1053: Hlína byla mým počátkem a země je dědictvím celého....
• Bod 1054: Až pocítíš, že v tobě vře pýcha — zpupnost a....
• Bod 1055: Sancta Maria, stella maris — svatá Ma....