Josemaría Escrivá Obras
• Bod 912: Opětuj Boží lásku svou věrností, velkou věrností! ....
• Bod 913: Můj Pane Ježíši, dej, abych pociťoval a podporoval....
• Bod 914: Nedokazuješ—li vytrvalou péči o apoštolát sv....
• Bod 915: Až skutečně pošlapeš své vlastní já a budeš žít pr....
• Bod 916: Rozhodni se ”zapálit” svět - je to v t....
• Bod 917: In modico fidelis — věrný v docela ma....
• Bod 918: Nelze oddělovat zrna nauky od zrn zbožnosti. Tvá ....
• Bod 919: Stejně jako se zastaví a přestanou pracovat obrovs....
• Bod 920: Budeš—li věrně odpovídat na podněty milosti,....
• Bod 921: Poctivost úmyslu spočívá v tom, že hledáme ”....
• Bod 922: Apoštolát — neklamný důkaz duchovního života....
• Bod 923: Stále používal jako záložku do knih proužek papíru....
• Bod 924: Snaž se být svatě bezostyšným dítětem, které ví....
• Bod 925: Denně se prosím modli za to, abychom my všichni ka....
• Bod 926: Dozvídám—li se, že existují osoby oddané Boh....
• Bod 927: Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quasi co....
• Bod 928: Dítě, nabídni mu také trápení a bolesti ostatních.....
• Bod 929: Trápení? Rozpory kvůli této nebo tamté záležitosti....
• Bod 930: Zkoumej upřímně svůj způsob následování Mistra. Zv....
• Bod 931: Až pocítíš jakoukoliv potřebu nebo až se ocitneš v....
• Bod 932: Bůh přebývá v tvé i mé duši stejně tak jako v duši....
• Bod 933: Ježíši, dej, ať se mé ubohé srdce naplní mořem tvé....
• Bod 934: Prožívej mši svatou! Pomůže ti úcta, jakou projevo....
• Bod 935: Kolik dobra a kolik zla můžeš vykonat! Dobra tehd....
• Bod 936: Nesmíš se stát měšťákem, protože pokud se jím stan....
• Bod 937: Občas je třeba zacházet s dušemi jako s ohněm v kr....
• Bod 938: Pojďme k Ježíši ve svatostánku, abychom ho poznali....
• Bod 939: Až budeš mít Pána ve své hrudi a budeš se opájet j....
• Bod 940: ”Kde je soucit a láska, tam je Bůh,” z....
• Bod 941: Nepředváděj se! Ať tvůj život poznává pouze Bůh, p....
• Bod 942: Snaž se pomáhat druhým, aniž by to zpozorovali a c....
• Bod 943: Aby se náš svět ubíral jediným správným směrem, sm....
• Bod 944: Mnohokrát jsi mě slyšel hovořit o apoštolátě ad....
• Bod 945: Často mám chuť volat do ucha všem, kteří se musí v....
• Bod 946: My, kteří nosíme v srdci pravdu Kristovu, ji musím....
• Bod 947: Vlastními skutky a službami můžeme připravit Pánu ....
• Bod 948: Nelekej se! Vždyť ty jako křesťan máš právo i povi....
• Bod 949: Pros za celý svět, za lidi všech ras, jazyků i vyz....
• Bod 950: Jak se rozzářily jejich oči, když slyšeli vyprávět....
• Bod 951: K žádné, pražádné duši nemůžeš být lhostejný!....
• Bod 952: Kristův učedník nesmí nikdy uvažovat takto: ”....
• Bod 953: Když křesťan chápe a prožívá katolictví, když cítí....
• Bod 954: Musíš milovat své lidské bratry až do té krajnosti....
• Bod 955: Špatným příkladem ani vlastní nedbalostí nesmíš ka....
• Bod 956: Tělesně vzdálen, přesto však velmi blízko všem. &#....
• Bod 957: Ptáš se mě, co bys mohl učinit pro svého kamaráda,....
• Bod 958: Vžívej se neustále do situace svého bližního. Pak ....
• Bod 959: Nelze ustupovat v otázkách víry. Nezapomínej však,....
• Bod 960: Je—li to ku prospěchu bližního, nemlč, ale m....
• Bod 961: Nelze hovořit o událostech nebo naukách, aniž bych....
• Bod 962: Některým ubožákům vadí, že konáš dobro, jako by do....
• Bod 963: Někdy ztrácíme padesát procent aktivity ve vnitřní....
• Bod 964: Pros za stávající i příští kněze, aby den ode dne ....
• Bod 965: Mysli na kněze celého světa a pomoz mi s modlitbou....
• Bod 966: Kázání o Kristu ukřižovaném je Boží slovo. ....
• Bod 967: Potěšilo mě, když říkali o jednom knězi: ”Ká....
• Bod 968: Modli se takto, apoštolská duše: ”Pane, dej,....
• Bod 969: My katolíci musíme kráčet životem jako apoštolové ....
• Bod 970: Rozsévač vyšel, aby zaséval a rozhazoval semena na....
• Bod 971: Dominus dabit benignitatem suam et terra nostra....
• Bod 972: Tvé povolání ti připadalo jako tobolka uzavírající....
• Bod 973: Uprostřed velkého množství lidí — zajímají n....
• Bod 974: Nepřátelé Ježíše - a někteří, kteří se prohlašují ....
• Bod 975: V kampani organizované proti církvi strojí úklady ....
• Bod 976: Značné procento osob přijímajících svátosti čte šp....
• Bod 977: Jedná—li se o Boží záležitosti, braň pravdu ....
• Bod 978: Ve chvílích obecného zmatku, když voláš k Bohu a p....
• Bod 979: Synu, patří nám všechna moře na světě. A v místech....
• Bod 980: Svým křesťanským přesvědčením, počestným životem i....
• Bod 981: Kvůli své blízkosti ke Kristu musíš nutně přináše....
• Bod 982: Ochotným a ušlechtilým plněním povinností dosáhneš....
• Bod 983: Usiluj o šíření vlastního křesťanského názoru po s....
• Bod 984: Pán ti dal, kromě četných důležitých milostí, hlav....
• Bod 985: V den, kdy se ani nepokusíš o přiblížení druhých k....
• Bod 986: Vzývej nejsvětější Pannu, pros ji bez ustání, aby ....