Josemaría Escrivá Obras
• Bod 855: Zavázaný! Jak krásné slovo! My děti Boží se dobrov....
• Bod 856: Svatost - je—li opravdová - přetéká jako vod....
• Bod 857: Království Ježíše Krista. To je naše království! P....
• Bod 858: Chceš—li přiblížit ostatní cestám Kristovým,....
• Bod 859: Katolický muž nebo žena nesmí zapomínat na tuto hl....
• Bod 860: Náš Pán Ježíš si přeje, abychom kráčeli v jeho blí....
• Bod 861: Neklamným znamením hledání vlastní svatosti je, do....
• Bod 862: Musíš si nutně vštípit do paměti, že tě Bůh nepotř....
• Bod 863: S tím, kdo se mýlí, jednej vlídně a laskavě, nepři....
• Bod 864: Obrať se na sladkou Paní, Pannu Marii, Matku Boží ....
• Bod 865: On přišel na zem, protože omnes homines vult sa....
• Bod 866: ”Pane,” ujišťoval jsi ho, ”rád v....
• Bod 867: Porozumění pro druhé, skutečný soucit. Pokud toho ....
• Bod 868: Jednej laskavě s těmi, kteří neznají Boží zákony. ....
• Bod 869: Kdybys doopravdy miloval Boha celým svým srdcem, t....
• Bod 870: Hoříš šílenou, až božskou touhou po tom, aby duše ....
• Bod 871: Říkej mu pomalu: Dobrotivý Ježíši, mám—li se....
• Bod 872: Per Iesum Christum Dominum nostrum, skrze K....
• Bod 873: Církev i lidé - všech kontinentů, všech věků souča....
• Bod 874: Nech se utvářet tvrdými i jemnými ranami milosti. ....
• Bod 875: Pane, pomoz mi, abych ti byl věrný a poslušný, ....
• Bod 876: Ježíš způsobí, že si velmi oblíbíš všechny lidi, s....
• Bod 877: Čím více se člověk přibližuje k Bohu, tím všestran....
• Bod 878: Když Ježíš zemřel na Kříži, bylo mu pouhých třiatř....
• Bod 879: Odmítej nacionalismus, protože ztěžuje porozumění ....
• Bod 880: Co jsi až dosud ty jako dítě Boží dělal, abys pomá....
• Bod 881: Obětuj se za své bližní, věnuj se jim a pracuj s n....
• Bod 882: Být křesťanem a zvláště knězem — vždyť všich....
• Bod 883: Kdybys byl důsledný, chtěl by ses stát nyní, když ....
• Bod 884: Nepůjde o projev pýchy, ale pevnosti tvého charakt....
• Bod 885: Někdy je třeba svázat druhému ruce, s úctou a ohle....
• Bod 886: Pohlédl jsi na mě s vážnou tváří, ale nakonec jsi ....
• Bod 887: Ježíš zůstal v eucharistii z lásky... kvůli tobě. ....
• Bod 888: Říkáš mi, že chceš žít ve svaté chudobě a být odpo....
• Bod 889: Někteří křesťané při svém působení často nepřiklád....
• Bod 890: Chybí—li ti zbožnost — ono pouto spoju....
• Bod 891: Poděkuj z celého srdce Pánu za obdivuhodné i děsiv....
• Bod 892: Bez vnitřního života a bez vzdělávání není opravdo....
• Bod 893: Jednoho našeho dobrého přítele ponižovali tvrzením....
• Bod 894: Ty, který si stěžuješ na svou samotu a na agresivn....
• Bod 895: Trvám na svém — pros Pána, aby nám, svým dět....
• Bod 896: Pán si nyní i stále přeje, aby jeho božská zrna by....
• Bod 897: Jistě, máš pravdu. Tvoje bída je skutečně veliká. ....
• Bod 898: Musíš se snažit, aby na světě bylo hodně duší milu....
• Bod 899: Přítomnost i svědectví dětí Božích ve světě má říd....
• Bod 900: Tvou povinností je sbližovat se se všemi, kteří tě....
• Bod 901: Nikdo ze synů svaté církve nemůže žít v klidu, ani....
• Bod 902: Ani já jsem si nepomyslil, že mě Bůh uchvátí tak, ....
• Bod 903: Pane, důvěřuji pouze tobě. Pomoz mi, abych ti zůst....
• Bod 904: Děkujme vroucně a často za úžasné povolání, kteréh....
• Bod 905: Výsadu příslušnosti k dětem Božím, toto vrcholné š....
• Bod 906: Jak rve srdce onen stále platný nářek Syna Božího,....
• Bod 907: K následování Pána je nutno odevzdat se jednou pro....
• Bod 908: Nelekej se, až od tebe bude Ježíš žádat něco více,....
• Bod 909: Tvrdíš, že chceš být Kristovým apoštolem. To slyš....
• Bod 910: Církev potřebuje — a bude stále potřebovat &....
• Bod 911: Obracej se vytrvale na nejsvětější Pannu, Matku Bo....