Josemaría Escrivá Obras
• Bod 750: Nežádám tě, Pane, abys mě zbavil citů, vždyť s jej....
• Bod 751: Tváří v tvář všem Božím zázrakům i vlastním nezdar....
• Bod 752: Velké tajemství svatosti se redukuje na naši touhu....
• Bod 753: Až se začneš modlit a neuzříš nic, budeš si připad....
• Bod 754: Až otevřeš svaté evangelium, uvědom si, že musíš n....
• Bod 755: Jestliže si skutečně přeješ, aby se tvé srdce dalo....
• Bod 756: Modlitba je osvědčeným ”odstraňovačem staros....
• Bod 757: Kříž je symbolem života Kristova apoštola, jehož s....
• Bod 758: Chápu, že chceš z Lásky trpět s Kristem — ch....
• Bod 759: ”Předsevzal jsem si navštěvovat častěji Utěš....
• Bod 760: Pokojná láska obšťastňující duši je založena na bo....
• Bod 761: Kristus je přibitý na Kříži. A co ty? Dosud pohříž....
• Bod 762: Nebuďme - nemůžeme být! - přesládlými křesťany: na....
• Bod 763: Ve svém vezdejším životě musíme počítat s Křížem. ....
• Bod 764: Teď, když je Kříž skutečně těžký, Ježíš vše zařídí....
• Bod 765: Utvrď ve své duši dávné předsevzetí onoho přítele:....
• Bod 766: Mít Kříž znamená mít radost, mít tebe, Pane!....
• Bod 767: To, co činí člověka, ba dokonce celou společnost d....
• Bod 768: Cesta Lásky nese jméno: Oběť.....
• Bod 769: Kříž, svatý Kříž tíží. Na straně jedné mé hříchy.....
• Bod 770: Když kráčíme, kudy kráčí Kristus, když nejsme jen ....
• Bod 771: Spoj svou bolest — svůj Kříž vnější nebo vni....
• Bod 772: Toto jsou neklamná znamení opravdového Kříže Krist....
• Bod 773: Připomínej si bez přestání, že jsi oblíbencem Král....
• Bod 774: ”Mám u sebe,” napsal jeden náš přítel,....
• Bod 775: Takto se modlil jeden kněz ve chvílích zármutku: &....
• Bod 776: Až tě postihne nějaká velká rána, nějaký kříž, nes....
• Bod 777: Včera jsem spatřil obraz zemřelého Ježíše, který m....
• Bod 778: Pane, neunavuje mě opakovat tisíckrát jedno a toté....
• Bod 779: Nalézt kříž znamená nalézt Krista.....
• Bod 780: Ježíši, dej, ať tvá božská Krev pronikne do mých ž....
• Bod 781: Před Ježíšem visícím na Kříži se modli za to, aby ....
• Bod 782: V hodině bolesti nebo pokání si uvědom, že Kříž je....
• Bod 783: Do každého jídla přidej ”tu nejlepší” ....
• Bod 784: Duch pokání nespočívá v tom, že někdy konáme velká....
• Bod 785: Připojíme—li své maličkosti — bezvýzna....
• Bod 786: Chceš—li se stát apoštolem, musíš v sobě nés....
• Bod 787: Je to pravda! Svatý Kříž vnáší do našich životů ne....
• Bod 788: Kříž není trest, mrzutost ani hořkost..., ale svat....
• Bod 789: Po mši svaté sis uvědomil, jak tuze závisí na tvé ....
• Bod 790: Ach, Ježíši, chci se stát planoucí hranicí blázniv....
• Bod 791: Až budeš nemocný, nabídni láskyplně svá utrpení. T....
• Bod 792: Jako dítě Boží — ať jsi muž či žena — ....
• Bod 793: Jak bolí opovržení, i když je vůle přesvědčena o s....
• Bod 794: Toto pohrdání tě velmi ranilo! Znamená to, že příl....
• Bod 795: Setkáme—li se s obviněním, které považujeme ....
• Bod 796: Kdosi řekl — nevzpomínám si kdo ani kde R....
• Bod 797: Intriky, zlovolné interpretace, šité na míru ničem....
• Bod 798: I když jsou všechny duše dobré, nelze konat dobro ....
• Bod 799: In silentio et in spe erit fortitudo vestra....
• Bod 800: Takto se modlila jedna duše toužící zcela náležet ....
• Bod 801: Zapůsobila na mě povolnost, smířlivost i nesmlouva....
• Bod 802: Uvaž, jaké dobro prokázali tvé duši ti, kteří tě b....
• Bod 803: Dobře mě, synu, poslouchej: Buď šťasten, až tě bud....
• Bod 804: Protivenství ze strany dobrých lidí? To jsou věci ....
• Bod 805: Ztrácíš—li klid a ovládá—li tě nervozi....
• Bod 806: Pořádek uvede tvůj život do souladu a přinese ti v....
• Bod 807: Opisuji text, který může uklidnit tvou duši. R....
• Bod 808: Miluji tvou Vůli. Miluji svatou chudobu, svou vzác....
• Bod 809: Duch chudoby a odpoutanost od pozemského majetku h....
• Bod 810: Nazaret: cesta víry, odpoutanosti, místo, kde se S....
• Bod 811: Ježíš vždycky hovoří s láskou... i ve chvílích, kd....
• Bod 812: Ztotožni se s Boží vůlí. Trápení tak přestane být ....
• Bod 813: Boží láska k tobě je nekonečně větší než tvoje seb....
• Bod 814: Přijmi beze strachu Boží vůli, učiň bez váhání pře....
• Bod 815: Objeví—li se nesnáze, jde zcela jistě o důka....
• Bod 816: V této bolestné výhni provázející život všech milu....
• Bod 817: Posiluj svého ducha pokáním tak, abys nikdy nepozb....
• Bod 818: Kdy se konečně rozhodneš ztotožnit se s Kristem, k....
• Bod 819: Abys vytrvale následoval kroky Ježíšovy, potřebuje....
• Bod 820: Jak úžasné je objevit, že každé z možných polepšen....
• Bod 821: Pracuj pokorně. Nejprve počítej s Božím požehnáním....
• Bod 822: Svěřil ses mi, že ve své modlitbě otvíráš Pánu srd....
• Bod 823: Boží láska nás vyzývá, abychom sami nesli Kříž... ....
• Bod 824: Největší pošetilec, který kdy existoval a bude exi....
• Bod 825: Ježíši, tvá šílená Láska mi rve srdce. Stal ses ma....
• Bod 826: Musíš docílit toho, aby tvůj život byl zásadně a z....
• Bod 827: Rád nazývám svatostánek ”vězením lásky”....
• Bod 828: Přemýšlel jsi někdy, jak by ses připravoval na při....
• Bod 829: Řekni Pánu, že napříště pokaždé, když budeš slouži....
• Bod 830: Chápu tvou snahu přistupovat denně ke svatému přij....
• Bod 831: Během mše svaté si uvědomuj, že jsi skutečně příto....
• Bod 832: Až ho budeš přijímat, řekni mu: ”Pane, doufá....
• Bod 833: Musíme si vzít k srdci tato Ježíšova slova a přizp....
• Bod 834: Musíme přijímat Pána v eucharistii tak, jako přijí....
• Bod 835: Staň se eucharistickou duší. Synu, stane—li....
• Bod 836: Předměty používané k uctívání Boha musejí mít uměl....
• Bod 837: Navštěvuj vytrvale svatostánek, fyzicky nebo ve sv....
• Bod 838: Opisuji slova jednoho kněze určená těm, kteří ho n....
• Bod 839: Nemysli si, že je snadné učinit ze svého života sl....
• Bod 840: Musíš vždy a všechno cítit jako církev! Získej pro....
• Bod 841: Je naléhavě nutné šířit světlo Kristova učení. Zí....
• Bod 842: Omyl nejen zatemňuje rozum, ale i rozděluje úmysly....
• Bod 843: Není pro tebe snadné jednat často s člověkem, kter....
• Bod 844: Prolézáš světem po čtyřech. Proč se tedy divíš, že....
• Bod 845: Střež si s láskou svou svatou čistotu..., protože ....
• Bod 846: Vytrvale si připomínej, že se v každém okamžiku po....
• Bod 847: Je značný rozdíl mezi svatým naléháním a slepým ná....
• Bod 848: To už řekl Mistr: Kéž my, synové světla, projevuje....
• Bod 849: Soucit, který škodí nadpřirozené účinnosti apoštol....
• Bod 850: Bůh potřebuje pevné a spolehlivé ženy i muže, o kt....
• Bod 851: Nežijeme pro svět ani pro vlastní čest, ale pro če....
• Bod 852: Od chvíle, kdy náš Pán Ježíš Kristus založil círke....
• Bod 853: Řiď se ve svém životě tímto pravidlem: ”Neuv....
• Bod 854: Nevýslovná dobrota naší svaté Matky, Panny Marie s....