Josemaría Escrivá Obras
180

Kristus – Pán světa

Chtěl bych, abychom se zamysleli nad tím, že Kristus, kterého jsme viděli v Betlémě jako roztomilé dítě, je pánem světa: neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, on smířil s Otcem všechny věci a ustanovil mír mezi nebem a zemí skrze krev, kterou vylil na kříži (srov. Kol 1,11–16). Nyní Kristus kraluje po pravici Otce, tak zvěstují oni dva bíle odění andělé učedníkům, když po nanebevstoupení Páně hleděli v úžasu k nebi: Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe (Sk 1,11).

Skrze něj kralují králové (srov. Př 8,15), ovšem s tím rozdílem, že lidské vlády jsou pomíjivé, ale Kristovo království bude trvat na věky a navždy (Ex 15,18), jeho království je království věčné, jeho moc trvá po všechna pokolení (Dan 3,100).

Kristovo království není jen nějaký slovní obrat ani řečnický obraz. Kristus žije, také jako člověk, s tím samým tělem, které dostal při vtělení, s kterým vstal z mrtvých po utrpení na kříži, a stále žije oslaven v osobě Slova, se svou lidskou duší. Kristus, skutečný Bůh a člověk, žije a kraluje a je pánem světa. Pouze v něm má vše, co žije, život.

A proč se tedy nyní nezjeví v celé své slávě? Protože jeho království není z tohoto světa (Jan 18,36), ačkoliv je ve světě. Ježíš odpověděl Pilátovi: Já jsem král! Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas (Jan 18,37). Ti, kdo od Mesiáše očekávali viditelnou světskou moc, se zmýlili, neboť Boží království nespočívá v jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch svatý (Řím 14,17).

Pravda a spravedlnost, pokoj a radost, jaké dává Duch svatý. To je Kristovo království: Boží působení pro spásu lidí, které vyvrcholí na konci věků, až Pán, který sídlí na nebesích, přijde lidi soudit.

Kristus při svých kázáních na této zemi nenabízí žádný politický program, ale říká: Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království (Mt 3,2; 4,17), posílá své apoštoly, aby hlásali tuto radostnou zvěst (srov. Lk 10,9), a učí, abychom v modlitbě prosili o příchod tohoto království (srov. Mt 6,10). Boží království a jeho spravedlnost, svatý život, máme především hledat (srov. Mt 6,33), to je to jediné potřebné (srov. Lk 10,42).

Spása, o které káže náš Pán Ježíš Kristus, je výzvou pro všechny lidi: Stalo se, že jeden král vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu (Mt 22,2–3). Proto Pán říká, že Boží království je mezi vámi (Lk 17,21).

Z díla spásy není vyloučen nikdo, když se svobodně podvolí tomu, co Kristus tak láskyplně požaduje: znovu se narodit (srov. Jan 3,5), stát se dítětem s upřímným srdcem, být prostý (srov. Mk 10,15; Mt 18,3; 5,3) a vypudit ze srdce všechno, co ho odvádí od Boha. Ježíš vyžaduje skutky, nejen slova (srov. Mt 7,21). A také neohrožené úsilí, protože pouze ti, kdo bojují, si zaslouží věčné dědictví.

Na této zemi nedojde k dokonalému uskutečnění tohoto království, to je, ke konečnému soudu rozhodujícímu o spáse nebo odsouzení. Nyní je toto království jako setba (srov. Mt 13,24), jako růst hořčičného zrna (srov. Mt 13,31–32). Na konci bude jako síť, která se spustí do moře a z které, až bude vytažena na písek, budou vybráni k různým osudům ti, kdo jednali spravedlivě, a ti, kdo páchali nepravosti (srov. Mt 13,47–48). Ale dokud žijeme zde na zemi, podobá se toto království kvasu, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo (srov. Mt 13,33).

Kdo toto království, o kterém mluví Kristus, pochopí, zjistí, že stojí za to pro jeho dosažení dát všechno v sázku. Je to totiž perla, kterou koupí obchodník za cenu toho, že prodá vše, co má, je to poklad nalezený na poli (srov. Mt 13,44–46). Získat Boží království je obtížné, nikdo si nemůže být jist, že ho už dosáhl (srov. Mt 21,43; 8,12), ale pokorné volání kajícího člověka otevře jeho brány dokořán. Jeden ze zločinců, kteří byli ukřižováni s Ježíšem, ho prosí: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,42–43).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další