Josemaría Escrivá Obras
575

Někteří procházejí životem, jako by to byl tunel, a nechápou nádheru, jistotu ani teplo slunce víry.


576

S jak podlou vychytralostí argumentuje satan proti naší katolické víře!

Pokaždé mu však řekněme, aniž bychom vstoupili do diskuze: já jsem synem církve.


577

Cítíš v sobě obrovskou víru... — Ten, kdo ti tuto víru dává, dá ti i prostředky.


578

Říká ti to svatý Pavel, apoštolská duše: ”Justus ex fide vivit.“ — Spravedlivý bude žít z víry.

— Proč tedy tento oheň necháváš uhasínat?


579

Víra. — Je bolestné pozorovat, jak ji má mnoho křesťanů tak často na rtech a jak málokdy ji uvádějí ve skutek.

— Zdá se, že je to ctnost, o níž se káže, ale která se nežije.


580

Pros pokorně Pána, aby rozmnožil tvou víru. — A potom, s novým světlem, uvidíš jasně rozdíly mezi stezkami světa a tvou cestou apoštola.


581

S jakou pokorou a prostotou vypravují evangelisté o událostech, které ukazují slabost a kolísavost víry apoštolů!

— Abychom, ty i já, neztratili naději, že jednoho dne dosáhneme silné a neochvějné víry, kterou tito první měli později.


582

Jak krásná je naše katolická víra! — Uspokojuje všechny naše touhy, uklidňuje mysl a naplňuje srdce nadějí.


583

Nejsem ”stoupencem zázraků“. — Řekl jsem ti, že zázraky v evangeliu mi k utvrzení mé víry úplně stačí. — Ale je mi líto křesťanů — i zbožných, ”apoštolských!“ —, kteří se usmívají, když slyší mluvit o mimořádných cestách, o nadpřirozených událostech. — Mám velkou chuť jim říci: ano, i dnes se dějí zázraky: i my bychom je dělali, kdybychom měli víru!


584

Rozdmýchej svou víru. — Kristus není postavou minulosti. Není vzpomínkou ztracenou v dějinách.

On žije!: ”Jesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula!“ — říká svatý Pavel — Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky!


585

”Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!“ — Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko!...

— Jaké to přísliby obsahuje tento výrok Mistra!


586

Bůh je stále stejný. — Je třeba mužů víry: a pak se budou znovu dít divy, o kterých čteme v Písmu svatém.

— ”Ecce non est abbreviata manus Domini!“ — Ne, Jahvova ruka není tak krátká!


587

Nemají víru. — Mají však pověry. Jeden vlivný člověk v nás vzbudil úsměv a lítost, poté co zneklidněl, když mu přes cestu přeběhla černá kočka nebo když uslyšel jisté slovo, samo o sobě neškodné, o kterém si ale myslel, že mu přinese smůlu.


588

”Omnia possibilia sunt credenti.“ — Všechno je možné tomu, kdo věří. — Toto jsou slova Kristova.

— Jak to, že mu neříkáš s apoštoly: ”Adauge nobis fidem!“ — Dej nám více víry!?


Předchozí Další