Josemaría Escrivá Obras
551

Utíkejme od ”rutiny“ jako od samotného ďábla. — Vynikajícím způsobem, jak nepadnout do této propasti, hrobu pravé zbožnosti, je neustálá Boží přítomnost.


552

Měj málo soukromých pobožností, ale ať jsou stálé.


553

Nezapomínej na své dětské modlitby, které tě možná naučila tvoje matka. — Odříkávej je každý den s prostotou, jako tehdy.


554

Nevynechávej návštěvu Nejsvětější svátosti. — Po ústní modlitbě, na kterou jsi zvyklý, vypověz Ježíšovi, reálně přítomnému ve svatostánku, starosti toho dne. — A budeš mít světlo a odvahu pro svůj křesťanský život.


555

Skutečně laskavé je svaté lidství našeho Boha! — ”Vložil“ ses do svaté rány pravé ruky tvého Pána a zeptal ses mě: ”Když jedna Ježíšova rána čistí, uzdravuje, uklidňuje, posilňuje, zapaluje a probouzí lásku, co nedokáže všech pět otevřených ran na kříži?“


556

Křížová cesta. — To je skutečně mohutná a vydatná pobožnost! Kéž si zvykneš procházet těchto čtrnáct bodů utrpení a smrti našeho Pána každý pátek. — Já tě ujišťuji, že získáš sílu na celý týden.


557

Vánoční pobožnost. — Neusmívám se, když tě vidím stavět Betlém — hory z korku, prosté hliněné postavičky kolem jesliček. — Nikdy ses mi nezdál mužnějším než teď, když vypadáš jako dítě.


558

Svatý růženec je mocná zbraň. Používej ji s důvěrou a budeš žasnout nad výsledky.


559

Svatý Josef, otec Krista, je také tvým otcem a pánem. — Obracej se na něho.


560

Náš otec a pán svatý Josef je učitelem vnitřního života. — Svěř se do jeho ochrany a pocítíš účinnost jeho moci.


561

Ve svém životopise říká svatá Terezie o svatém Josefovi: ”Kdo nenajde učitele modlitby, ať si vezme za mistra tohoto slavného světce a na cestě nezabloudí.“ — Tato rada pochází od zkušené duše. Řiď se jí.


562

Měj důvěru ve svého anděla strážného. — Stýkej se s ním jako s milovaným přítelem — on jím je — a prokáže ti tisíce služeb v každodenních běžných záležitostech.


563

Získej si anděla strážného toho, koho chceš přivést ke svému apoštolátu. — Je vždycky velkým ”spojencem“.


564

Kdyby sis uvědomil přítomnost svého anděla a andělů strážných svých bližních, vystříhal by ses mnoha hloupostí, které ti uklouznou v rozhovoru.


565

Žasneš, že ti tvůj anděl strážný prokázal tolik zjevných služeb. — Nediv se: proto ho k tobě Pán postavil.


566

Že je v tomto prostředí mnoho příležitostí ke klopýtnutí? — Dobře, ale copak tam nejsou také andělé strážní?


567

Obrať se na svého anděla strážného v hodině zkoušky a on tě ochrání před ďáblem a přinese ti svatá vnuknutí.


568

Velmi rádi plnili svatí andělé strážní své poslání u té duše, která jim říkávala: ”Svatí andělé, vzývám vás jako nevěsta v Písni písní, ,ut nuntietis ei quia amore langueo' — oznamte mu, že umírám láskou.“


569

Vím, že budeš rád, když ti pošlu tuto modlitbu k svatým andělům strážným našich svatostánků:

Ó, andělští duchové, kteří střežíte naše svatostánky, kde spočívá tento božský závdavek, eucharistie, chraňte ji před znesvěcením a uchovejte ji pro naši lásku.


570

Čerpej z čisté studně Skutků apoštolů: ve dvanácté kapitole je Petr mocí andělů vysvobozen z vězení a jde do domu Markovy matky. — Ti nechtějí uvěřit služebné, když říká, že Petr je u dveří. ”Angelus ejus est!“ — Tak to bude jeho anděl, říkali.

— Pohleď, s jakou důvěrou se stýkali první křesťané se svými anděly strážnými.

— A co ty?


571

Blažené duše v očistci. — Z lásky, ze spravedlnosti a z omluvitelného egoismu — před Bohem toho tolik zmohou! — na ně často mysli ve svých obětech a ve své modlitbě.

Když o nich mluvíš, kéž můžeš říci: ”Mé dobré přítelkyně, duše v očistci...“


572

Ptáš se mě, proč ti vždy tak naléhavě doporučuji každodenní používání svěcené vody. — Mohl bych ti uvést mnoho důvodů. Určitě ti bude stačit tento od světice z Ávily: ”Před ničím neprchají zlí duchové více, a to nenávratně, než před svěcenou vodou.“


573

Děkuji ti, můj Bože, za lásku k papeži, kterou jsi vložil do mého srdce.


574

Kdo ti řekl, že konat novény není mužné? — Tyto pobožnosti budou mužné, když je bude dělat muž..., v duchu modlitby a pokání.


Předchozí Další