Josemaría Escrivá Obras
492

Láska k naší Matce bude dechem, který rozdmýchá v živý plamen řeřavé uhlíky ctností, skryté pod popelem tvé vlažnosti.


493

Miluj naši Paní. A ona pro tebe obdrží hojnost milostí, abys zvítězil ve svém každodenním boji. — A ďábel nezíská nic těmi zvrácenostmi, které se neustále zvedají a vřou v tvém nitru, až by utopily ve své vonné hnilobě velké ideály, vznešené příkazy, které sám Kristus vložil do tvého srdce. — ”Serviam!“


494

Buď Mariin a budeš náš.


495

K Ježíši se vždy jde a k němu se ”vrací“ skrze Marii.


496

Jak rádi si lidé nechávají připomínat své příbuzenské vztahy s významnými osobnostmi v literatuře, v politice, ve vojsku, v církvi!...

— Opěvuj neposkvrněnou Pannu a připomínej jí:

Zdrávas Maria, dcero Boha Otce, zdrávas Maria, Matko Boha Syna, zdrávas Maria, snoubenko Ducha svatého... Větší než ty je pouze Bůh!


497

Řekni: Matko moje — tvoje, protože jsi její z mnoha důvodů —, ať mě tvoje láska připoutá ke kříži tvého Syna: ať mi nechybí víra, statečnost a odvaha, abych plnil vůli našeho Ježíše.


498

Zdá se, že všechny hříchy tvého života povstávají proti tobě. — Neztrácej důvěru. — Naopak, volej ke své svaté Matce Marii s vírou a odevzdaností dítěte. Ona přinese útěchu tvé duši.


499

Nejsvětější Maria, Matka Boží, zůstává nepovšimnutá, jako každá jiná žena z jejího lidu.

— Uč se od ní žít ”přirozeně“.


500

Nos na své hrudi posvátný škapulíř z Karmelu. — Jen málo pobožností — je mnoho mariánských pobožností a jsou vynikající — je tak zakořeněno mezi věřícími a dostalo tolik papežských požehnání. — Navíc je toto sobotní privilegium tak mateřské!


501

Když se tě zeptali, který obraz naší Paní podnítil nejvíce tvoji zbožnost, a když jsi odpověděl — tak jako někdo, kdo v tom má velké zkušenosti —, že všechny, uvědomil jsem si, že jsi dobrý syn: proto se ti zdají všechny obrazy tvé Matky krásné. Říkáš: k zamilování.


502

Maria, učitelka modlitby. — Hleď, jak prosí svého Syna v Káně. A jak naléhá, neúnavně, vytrvale. — A jaký úspěch má.

— Uč se.


503

Mariina osamocenost. Je sama! — Pláče, opuštěná.

— Ty a já musíme provázet naši Paní a plakat s ní: protože Ježíše přibili na kříž hřeby, našimi ubohostmi.


504

Pokud se na Ni obrátíš s důvěrou, svatá Panna Maria, Matka krásné lásky, utiší tvé srdce, když ti ono dá pocítit, že je z masa.


505

Láska k Panně Marii je důkazem dobrého ducha, v aktivitách i u jednotlivců.

— Nedůvěřuj podnikání, které postrádá tento znak.


506

Sedmibolestná Panna Maria. Když na ni budeš hledět, podívej se na její srdce: je Matkou dvou synů, stojících tváří v tvář: Jeho... a tvoje.


507

Jaká pokora mé svaté Matky Marie! — Nenalezneš ji ani při vítězném vjezdu do Jeruzaléma ani při jiných velkých zázracích s výjimkou zázraku v Káně.

— Ale neutíká před ponížením na Golgotě: je tam, ”juxta crucem Jesu“ — u Ježíšova kříže, jeho Matka.


508

Obdivuj Mariinu statečnost: pod křížem, s největší lidskou bolestí — není bolest jako její bolest —, plná síly.

— Pros ji o tuto statečnost, abys i ty dovedl zůstat u kříže.


509

Maria, učitelka skryté a tiché oběti!

— Pohleďte na ni, jak, téměř neustále v pozadí, spolupracuje se Synem: ví a mlčí.


510

Vidíte tu prostotu? — ”Ecce ancilla!...“ — A Slovo se stalo tělem.

— Tak jednali svatí: bez okázalosti. A pokud přece jen byla, byla jim navzdory.


511

”Ne timeas, Maria!“ —Neboj se, Maria!... — Panna Maria se před archandělem ulekla.

— Nač bych házel přes palubu tyto detaily studu a skromnosti, které jsou ochranou mé čistoty?


512

Ó Matko, Matko!: tímto svým slovem — ”fiat“ — jsi nás učinila bratry Boha a dědici jeho slávy. — Buď požehnaná!


513

Dříve, sám, nemohl jsi... — Nyní ses obrátil k Panně Marii a s ní, jak je to snadné!


514

Důvěřuj. — Vrať se. — Vzývej Naši Paní a zůstaneš věrný.


515

Opouštějí tě občas síly? — Proč se s tím nesvěříš své Matce, ”Consolatrix afflictorum, Auxilium christianorum..., Spes nostra, Regina apostolorum“?


516

Matko! — Volej ji silně, silně. — Tvá Matka, Panna Maria, ti naslouchá, vidí, že jsi možná v nebezpečí, a nabízí ti, s milostí svého Syna, útěchu svého náručí, své něžné laskání: a budeš posílen do nového boje.


Předchozí Další