Josemaría Escrivá Obras
128

Kristovo učení je tak průhledné! Jako obvykle, otevřeme si Nový Zákon, dnes to bude 11. kapitola svatého Matouše: Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Vidíš? Máme se učit od Něho, od Ježíše, našeho jedinečného vzoru. Jestliže chceš kráčet kupředu, bez klopýtání a bloudění, nemusíš dělat nic jiného než jít cestou, kterou kráčel On, klást své nohy do jeho šlépějí, vejít do jeho pokorného a trpělivého srdce, napájet se z pramene jeho přikázání a jeho lásky, jedním slovem, musíš být jako Ježíš Kristus, musíš se snažit o to, aby ses pro své bližní stal druhým Kristem.

Aby se nikdo nemohl vymlouvat, přečteme si ještě další citát ze svatého Matouše. V 16. kapitole Pán dále upřesňuje své učení: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Boží cesta je cestou odříkání, umrtvování, odevzdanosti, ale není to cesta smutku nebo sklíčenosti.

Následuj Krista od jeslí v Betlémě až na trůn na Kalvárii. Uvažuj o jeho obětavosti, o jeho strádání: Měl hlad, žízeň, pociťoval únavu, horko, ospalost, zakoušel špatné zacházení, neporozumění, proléval slzy..., zamysli se i nad jeho radostí z toho, že může spasit veškeré lidstvo. Byl bych rád, kdyby sis dnes vryl hluboko do paměti i do srdce —a abys o tom často rozjímal— slova svatého Pavla, kterými vyzývá křesťany v Efezu, aby bez váhání následovali Pána: napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další